HomeWeb hostingDomeinnaamregistratieInformatie
BedrijfsinformatieVeel gestelde vragenAlgemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden
Hieronder kunt u de Voorwaarden lezen, die van toepassing zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DreamHost.nl Web hosting diensten van welke aard ook aan cliënt levert :
 
 Algemene voorwaarden - Voorwaarden voor Web hosting diensten
 1. Cliënt geeft te kennen vooraf op de hoogte te zijn gesteld van de Web hosting diensten waar gebruik van zal worden gemaakt, alsmede de hieraan verbonden kosten.
 2. Web hosting diensten dienen vooraf betaald te worden middels automatische incasso of een overboeking via bank-/girorekening. Reeds betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd. Vervolgbetalingen zijn verschuldigd voor de afloopdatum van een nieuwe betalingsperiode, zolang er nog geen opzegging is ontvangen. Betalingen worden alleen geaccepteerd in Euro's.
 3. Cliënt is verantwoordelijk om haar (betalings)gegevens actueel te houden. Indien cliënt niet binnen een week (zeven dagen) op een verzoek tot actualisering reageert, kan dit reden zijn om een Web hosting dienst stop te zetten. Een openstaande factuur, die voor de vervaldatum niet volledig is betaald, wordt verhoogd met € 10,00 aan herinneringskosten. Het heraansluiten van een Web hosting pakket, dat is afgesloten wegens uitblijvende betaling, kost € 10,00. Een rentetarief van tien procent (10%) per jaar wordt berekend over alle openstaande facturen, zolang betaling niet volledig is ontvangen. Openstaande facturen zullen worden overgedragen aan een incassobureau indien betaling niet binnen dertig dagen is ontvangen. Indien u een Web hosting dienst wilt opzeggen, dient u zich aan de in deze Voorwaarden beschreven procedure te houden. Opzegging van een Web hosting dienst vrijwaart cliënt niet van betaling van evt. nog openstaande facturen.
 4. DreamHost.nl Web hosting behoudt zich het recht om een dienst op ieder moment stop te zetten. Kosten die onstaan doordat cliënt tegen de Voorwaarden in handelt, zullen op cliënt worden verhaald. Alle verzoeken tot opzegging dienen tenminste twee maanden voor de einddatum van een contract te zijn ingediend en te worden verzonden aan de Centrale Administratie van DreamHost.nl Web hosting met in ieder geval de volgende gegevens :
  1. Omschrijving van de Web hosting dienst
  2. Domeinnaam
  3. FTP wachtwoord (i.g.v. een Web hosting pakket)
  4. Reden van opzegging
  5. Absolute einddatum
  6. Uw bank-/girorekeningnummer (om de authenticiteit van uw verzoek te kunnen nagaan)
  Zodra uw opzegging is verwerkt, wordt er een e-mail ter bevestiging verzonden naar het e-mail adres in onze bestanden. Zolang deze e-mail niet door u is ontvangen, is een Web hosting dienst niet opgezegd. Gelieve per e-mail één Web hosting dienst op te zeggen; Web hosting pakketten en domeinnaamregistraties dienen afzonderlijk te worden opgezegd.
 5. Een domeinnaam, die tezamen met een Web hosting pakket wordt besteld, zal binnen één en drie dagen aan de DNS servers van DreamHost.nl Web hosting zijn gekoppeld. In buitengewoon uitzondelijke gevallen kan dit proces tot maximaal zeven werkdagen in beslag nemen. Indien cliënt een domeinnaam onder eigen beheer houdt, wordt hiervoor geen (domeinnaamregistratie)kosten in rekening gebracht.
 6. Indien cliënt ervoor kiest om een domeinnaam onder eigen beheer te houden (door bijvoorbeeld een domeinnaam bij een externe partij te registeren), valt het aanbrengen van wijzigingen op de domeinnaamgegevens - zoals het invoeren van de juiste DNS servers - onder de volledige verantwoordelijkheid van cliënt.
 7. Cliënt kan met vragen of problemen omtrent de werking van een server van DreamHost.nl Web hosting gratis, onbeperkt en dagelijks (24/7) terecht op het Ticket Support systeem. Applicatie-specifieke zaken zijn uitgesloten van deze support, evenals programmeer-technische problemen (HTML, CGI, ASP, PHP, MySQL, e.d.) op zowel applicatie- als server-niveau.
 8. DreamHost.nl Web hosting maakt periodieke backups van alle kritieke (systeem) bestanden per server, voor het geval er zich een crisissituatie mocht voordoen. Cliënten dienen echter niet van de site/data backups van DreamHost.nl Web hosting uit te gaan en blijven verantwoordelijk voor de backup van hun eigen data; data dumps van MySQL databases kunnen gemakkelijk worden gemaakt via de voorgeïnstalleerde phpMyAdmin tool.
 9. DreamHost.nl Web hosting hanteert een nultolerantie aangaande het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail (i.a.w. SPAM) via haar netwerk. Simpel gezegd betekent dit dat het cliënt niet is toegestaan of anderen mag toestaan, om SPAM op wat voor manier dan ook te verspreiden via de diensten van DreamHost.nl Web hosting. DreamHost Web hosting hanteert strenge strafmaatregelen tegen iedere cliënt die tegen deze Voorwaarde in handelt, waarbij vervroegde contractbeëindiging tot de mogelijkheden behoort.
  1. Zodra DreamHost.nl Web hosting een melding binnenkrijgt van mogelijk handelen tegen deze Voorwaarde in, zal er direct een onderzoek worden ingesteld. Hangende het onderzoek is het DreamHost.nl Web hosting toegestaan om cliënt de toegang tot het netwerk te weigeren om herhalingen af te vangen. Indien vast is komen te staan dat cliënt tegen de SPAM Voorwaarde in heeft gehandeld, is het DreamHost.nl Web hosting toegestaan, naar eigen idee, het Web hosting pakket van cliënt geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Cliënt geeft aan dat zij alle kosten voor onderzoek zal voldoen, indien bewezen is dat zij tegen de SPAM Voorwaarde in heeft gehandeld; daarnaast zal DreamHost.nl Web hosting strafrechtelijke maatregelen niet schuwen.
  2. Indien cliënt tegen de SPAM Voorwaarde in handelt, wordt direct een boete gerekend t.g.v. € 150,00 en zullen de diensten van cliënt worden stopgezet. Cliënt gaat er verder accoord mee, dat er naast de hiervoor genoemde boete, ook onderzoekskosten zullen worden berekend die kunnen oplopen tot € 175,00 per uur dat er wordt gespendeerd aan een onderzoek.
  Wilt u zich a.u.b. niet inlaten met de verspreiding van SPAM via uw Web hosting pakket, evenals de vermelding van een domeinnaam - dat wordt gehost op een server van DreamHost.nl Web hosting - in een SPAM.
 10. Cliënt is verantwoordelijk voor misbruik van een aangeschaft Web hosting pakket, en dient er ten alle tijde op toe te zien dat een derde geen ongeauthoriseerd toegang kan krijgen tot dit Web hosting pakket; het veilig bewaren van wachtwoorden valt volledig onder de verantwoording van cliënt. Cliënt wordt niet toegestaan om onderdelen van een aangeschaft Web hosting pakket openbaar te maken, zonder dat hiervoor toestemming is verkregen van DreamHost.nl Web hosting.
 11. Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die door een derde partij worden verricht op een aangeschaft Web hosting pakket, en die indruisen tegen de Voorwaarden. Indien een gebruiker van een (onderdeel van een) Web hosting pakket activiteiten ontplooit die tegen de Voorwaarden van DreamHost.nl Web hosting ingaan, kan dit reden zijn om het Web hosting pakket algeheel af te sluiten.
  1. Door een wijziging in de Voorwaarden van ARIN, is de uitgifte van IP adressen niet langer onbegrensd. Hierdoor is het voor DreamHost.nl Web hosting niet langer mogelijk om per virtuele server (m.a.w. Web hosting pakket) een eigen - unshared - IP adres uit te delen.
  2. Cliënt verklaart dat het maandelijks toegestaan dataverkeer en het gebruik aan web server ruimte niet hoger zal zijn, dan bij het afgenomen Web hosting pakket is vastgelegd. Cliënt staat DreamHost.nl Web hosting toe om maatregelen te nemen, indien het maandelijks toegestaan dataverkeer of de hoeveelheid gebruikte web server ruimte hoger komen te liggen dan de vastgelegde hoeveelheid. Zulke maatregelen kunnen aanvullende kosten omvatten, alsmede het tijdelijk of volledig stopzetten van gedeeltelijke of algehele diensten. Cliënt kan geen aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde bedragen, voorafgaande aan zo'n maatregel.
  3. Het omzeilen of proberen te omzeilen van systeem- of netwerkbeveiliging is verboden, en zal tot gerechterlijke maatregelen leiden.
 12. Cliënt vrijwaart DreamHost.nl Web hosting voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in product of systeem, dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DreamHost.nl Dream hosting geleverde programmatuur, andere materialen of diensten, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur, andere materialen of diensten.
 13. Cliënt kan geen aanspraak maken op garanties, bepalingen betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Cliënt vrijwaart DreamHost.nl Web hosting voor mogelijke bedrijfsschade. Cliënt gaat er mee accoord dat een aansprakelijkheidseis n.a.v. nalatigheid aan de kant van DreamHost.nl Web hosting, niet hoger zal zijn dan de kosten die cliënt gedurende de periode van nalatigheid aan DreamHost.nl Web hosting verschuldigd was.
 14. Indien hier van rechtswege om verzocht wordt, geeft cliënt aan DreamHost.nl Web hosting toestemming op inzage van alle beschikbare gegevens van cliënt, zonder dat hier voorafgaande verwittiging voor nodig is.
 15. Het is DreamHost.nl Web hosting toegestaan om tussentijds de Voorwaarden te wijzigen. De huidige Voorwaarden kunnen dagelijks hier bekeken worden, en zijn een aanvulling op die van Webdorado Networks. Cliënt dient er rekening mee te houden dat veranderingen op de Voorwaarden van DreamHost.nl Web hosting geen reden zijn voor vervroegde contractbeëindiging of achterstand van betaling.
Volgende pagina >>
 
 Domeinnaam opzoeken
Wilt u weten of een domeinnaam nog niet door iemand anders geregistreerd is, dan kunt u dat gemakkelijk zelf opzoeken door hieronder de gewenste naam in te vullen en een extensie te selecteren :
.
 DreamHost.7 Web hosting pakket

 
 Affiliate programma
Vanaf heden kunt u bij DreamHost.nl Web hosting op een gemakkelijke manier geld verdienen met uw eigen web site. Meldt u daarom direct aan voor het Affiliate programma. U vindt er hier meer over.
 
 Powered by...
SuperMicro SuperServersTyan Transport ServersRAID-1 MirroringcPanel 11 controle paneelSoftaculous auto-installerGigabit EthernetCentOS x86_64AMD Opteron DreamHost.nl Web hosting maakt gebruik van A-kwaliteit servers van de merken SuperMicro en Tyan, die minimaal zijn voorzien van twee AMD Opteron processoren. Op deze servers draait de 64-bits versie van CentOS (Red Hat Enterprise Linux) en het veelomprezen cPanel 11 controle paneel. Het cPanel 11 controle paneel is daarnaast ook nog uitgebreid met de Softaculous auto-installer.

De servers van DreamHost.nl Web hosting staan in het ultramoderne DataBarn Datacenter te Amster-
dam en zijn verbonden met o.m. AMS-IX, NL-IX, BNIX, LINX en FreeBIX. De transit loopt verder via Interoute, Cogent Communications, JointTransit of Telia, om u de snelst mogelijke route naar onze servers te kunnen garanderen. meer
 

DreamHost.nl Web hosting . Crooswijksesingel 29/A . 3034 CJ  ROTTERDAM
Deze pagina bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal; Duplicatie is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf; DreamHost.nl
en DreamHost.be zijn handelsnamen van uDome Internet Services; Copyright © 2003-2024; Alle rechten voorbehouden; Prijzen excl. 21% BTW.
Algemene Voorwaarden | Privacybeleid